قطعات ترمز

 

کد نام قطعه
۱۰۵۰۰۰۱ لوارم چرخ عقب مزدا۱۶/۱۳
۱۰۵۰۰۰۲ لوازم پمپ ترمز مزدا۱۶/۱۳
۱۰۵۰۰۰۳ لاستیک بوستر مزدا ۱۶۰۰
۱۰۵۰۰۰۴ لاستیک بوستر مزدا۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۵ لاستیک بوستر تویوتا ۲F
لوازم پمپ ترمز مزدا ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۶ لاستیک بوستر ۳F
۱۰۵۰۰۱۰ تشتکی ۸/۱ ۱ چرخ تویوتا
۱۰۵۰۰۱۲ تشتکی ۴/۱ ۱ چرخ تویوتا
لاستیک بوستررنو ۲۱
نافی بوستر ۱۶۰۰
لاستیک بوستر۲F
لاستیک بوسترتویوتا۳F
لاستیک بوسترتویوتا ۸۵
لاستیک بوسترتویوتا ۸۴
لاستیک بوسترلندرور
لاستیک بوسترهایس
لاستیک بوسترمینی بوسی
شورلت(دهنه تنگ-دهنه گشاد-دکمه دار)
تویوتا ۲۰۰۰(شماره ۴و۵
لاستیک بوستربی ام و۵۱۸
لاستیک بوستر پژو۵۰۴
فهرست