ضربه گیر صنعتی

تولید ضریه گیر های صنعتی از قبیل دو سر پیچ، ضربه گیر های تمام لاستیک و ضربه گیر های فلزدار