پراید

کد نام قطعه
۱۰۰۰۰۰۸ تعادل چاکدار پرايد
۱۰۰۰۰۰۷ تعادل ساده پراید
۱۰۰۰۰۰۹ گرد گير سيبک پرايد
۱۰۰۰۰۱۰ گرد گير چوپوقي پرايد
۱۰۰۰۰۱۱ بوش طبق پرايد
۱۰۰۰۰۰۱ رام خورشیدی پرايد
۱۰۰۰۰۰۲ رام ساده پرايد
۱۰۰۰۰۸۲ منجید اگزوز پراید
۱۰۰۰۰۸۱ بوش اکسل پراید
۱۰۰۰۰۰۳ کمک زيرو رو پرايد(نروماده)
۱۰۰۰۰۱۴ زیر فنر لول جلو پراید
۱۰۰۰۰۱۳ زیر فنر لول عقب پراید
۱۰۰۰۰۱۵ گردگیر جعبه فرمان پراید
۱۰۰۰۰۱۶ گردگیر پلوس ساده پراید
۱۰۰۰۰۵۶ گردگیر پلوس خاردار پراید
۱۰۰۰۰۶۸ گردگیر پلوس ABS  پراید
۱۰۰۰۰۳۲ گردگير کمک عقب پرايد
۱۰۰۰۰۳۳ گردگير کمک جلو پرايد
۱۰۰۰۰۲۰ کاسه نمد چرخ عقب پرايد
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو داخلی پرايد
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو بیرونی پراید
۱۰۰۰۰۳۰ کاسه نمد شفت پرايد
۱۰۰۰۰۶۹ کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
۱۰۰۰۰۷۰ کاسه نمد میل سوپاپ پراید
۱۰۰۰۰۷۱ کاسه نمد لیور دنده پراید
۱۰۰۰۰۷۲ کاسه نمد عقب میل لنگ پراید
۱۰۰۰۰۲۲ کاسه نمد پلوس پرايد
۱۰۰۰۰۵۶ واشر درب سوپاپ پراید
۱۰۰۰۰۴۸ توپی سر کمک پراید
۱۰۰۰۰۴۹ دست موتور شماره ۱
۱۰۰۰۰۵۰ دست موتور شماره ۲
۱۰۰۰۰۷۶ اورینگ دلکو انژکتور پراید
۱۰۰۰۰۷۷ اورینگ دلکوکاربراتور پراید
۱۰۰۰۰۷۸ اورینگ درب روغن پراید
۱۰۰۰۰۷۹ اورینگ دو راهی آب پراید
۱۰۰۰۰۸۰ واشر کارتل پراید
۱۰۰۰۰۸۳ اورینگ انژکتور پراید
۱۰۰۰۰۰۸ تعادل چاکدار پرايد
۱۰۰۰۰۰۷ تعادل ساده پراید
۱۰۰۰۰۰۹ گرد گير سيبک پرايد
۱۰۰۰۰۱۰ گرد گير چوپوقي پرايد
۱۰۰۰۰۱۱ بوش طبق پرايد
۱۰۰۰۰۰۱ رام خورشیدی پرايد
۱۰۰۰۰۰۲ رام ساده پرايد
۱۰۰۰۰۸۲ منجید اگزوز پراید
۱۰۰۰۰۸۱ بوش اکسل پراید
۱۰۰۰۰۰۳ کمک زيرو رو پرايد(نروماده)
۱۰۰۰۰۱۴ زیر فنر لول جلو پراید
۱۰۰۰۰۱۳ زیر فنر لول عقب پراید
۱۰۰۰۰۱۵ گردگیر جعبه فرمان پراید
۱۰۰۰۰۱۶ گردگیر پلوس ساده پراید
۱۰۰۰۰۵۶ گردگیر پلوس خاردار پراید
۱۰۰۰۰۶۸ گردگیر پلوس ABS  پراید
۱۰۰۰۰۳۲ گردگير کمک عقب پرايد
۱۰۰۰۰۳۳ گردگير کمک جلو پرايد
۱۰۰۰۰۲۰ کاسه نمد چرخ عقب پرايد
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو داخلی پرايد
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو بیرونی پراید
۱۰۰۰۰۳۰ کاسه نمد شفت پرايد
۱۰۰۰۰۶۹ کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
۱۰۰۰۰۷۰ کاسه نمد میل سوپاپ پراید
۱۰۰۰۰۷۱ کاسه نمد لیور دنده پراید
۱۰۰۰۰۷۲ کاسه نمد عقب میل لنگ پراید
۱۰۰۰۰۲۲ کاسه نمد پلوس پرايد
۱۰۰۰۰۵۶ واشر درب سوپاپ پراید
۱۰۰۰۰۴۸ توپی سر کمک پراید
۱۰۰۰۰۴۹ دست موتور شماره ۱
۱۰۰۰۰۵۰ دست موتور شماره ۲
۱۰۰۰۰۷۶ اورینگ دلکو انژکتور پراید
۱۰۰۰۰۷۷ اورینگ دلکوکاربراتور پراید
۱۰۰۰۰۷۸ اورینگ درب روغن پراید
۱۰۰۰۰۷۹ اورینگ دو راهی آب پراید
۱۰۰۰۰۸۰ واشر کارتل پراید
۱۰۰۰۰۸۳ اورینگ انژکتور پراید
گردگیر لیور دنده پراید
۱۰۰۰۰۰۵ لوازم چرخ جلو پرايد
۱۰۰۰۰۰۶ لوازم چرخ عقب پرايد
۱۰۰۰۰۱۲ لوازم پمپ ترمز پرایدCBS
۱۰۰۰۰۳۶ لوازم پمپ ترمز پرايد ABS
۱۰۰۰۰۴۶ لوازم چرخ جلو پرايد(سه تکه)
۱۰۰۰۰۱۹ لاستیک بوستر پراید
۱۰۰۰۰۸۸ لوازم چرخ عقب تیبا
۱۰۰۰۰۹۵ لوازم چرخ جلو تیبا
۱۰۵۰۰۰۹ لاستیک بوستر پراید ABS
فهرست