کد نام قطعه
۱۰۰۰۰۰۵ لوازم چرخ جلو پرايد
۱۰۰۰۰۰۶ لوازم چرخ عقب پرايد
۱۰۰۰۰۳۶ لوازم پمپ ترمز پرايد ABS
۱۰۰۰۰۰۷ تعادل ساده پرايد
۱۰۰۰۰۱۲ لوازم پمپ ترمز پرايد
۱۰۰۰۰۴۶ لوازم چرخ جلو پرايد(سه تيکه)
۱۰۰۰۰۰۸ تعادل چاک دار پرايد
۱۰۰۰۰۰۹ گرد گير سيبک پرايد
۱۰۰۰۰۱۰ گرد گير چوپوقي پرايد
۱۰۰۰۰۱۱ بوش طبق لاستیکی (فلزی)پرايد
۱۰۰۰۰۰۱ رام خورشیدی پرايد
۱۰۰۰۰۰۲ رام ساده پرايد
۱۰۰۰۰۰۳ کمک زيرو رو پرايد
۱۰۰۰۰۱۴ زیر فنر لول جلو پراید
۱۰۰۰۰۱۳ زیر فنر لول عقب پراید
۱۰۰۰۰۱۷ زير مخزن پمپ ترمز پرايد
۱۰۰۰۰۱۵ گردگیر جعبه فرمان پراید
۱۰۰۰۰۱۶ گردگیر پلوس ساده پراید
۱۰۰۰۰۵۶ گردگیر پلوس خاردار پراید
۱۰۰۰۰۶۸ گردگیر پلوس ABS پراید
۱۰۰۰۰۳۲ گردگير کمک عقب پرايد
۱۰۰۰۰۳۳ گردگير کمک جلو پرايد
۱۰۰۰۰۱۹ لاستيک بوسترپرايد
۱۰۰۰۰۲۰ کاسه نمد چرخ عقب پرايد
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو داخلی پرايد(۸٫۵*۵۱*۶۳)
۱۰۰۰۰۲۱ کاسه نمد چرخ جلو بیرونی پراید(۸٫۱۴*۵۲*۶۸)
۱۰۰۰۰۳۰ کاسه نمد شفت پرايد
۱۰۰۰۰۶۹ کاسه نمد جلو میل لنگ پراید(۷*۳۶٫۵*۵۰٫۵)
۱۰۰۰۰۷۰ کاسه نمد میل سوپاپ پراید(۷*۳۰*۴۴)
۱۰۰۰۰۷۱ کاسه نمد لیور دنده پراید(۱۵٫۲*۱۶*۲۸)
۱۰۰۰۰۷۲ کاسه نمد عقب میل لنگ پراید(۹*۸۳*۱۰۰)
۱۰۰۰۰۲۲ کاسه نمد پلوس پرايد(۹٫۱۵*۳۵*۵۹)
۱۰۰۰۰۵۶ واشر درب سوپاپ پراید
۱۰۰۰۰۴۵ لاستيک ميل بوستر پرايد
۱۰۰۰۰۴۷ لاستيک درب سوپاپ چوپوقي پرايد
۱۰۰۰۰۴۸ توپی سر کمک پراید
۱۰۰۰۰۴۹ دسته موتور شماره ۱
۱۰۰۰۰۵۰ دسته موتور شماره ۲
۱۰۰۰۰۷۶ اورینگ دلکوانژکتور پراید
۱۰۰۰۰۷۷ اورینگ دلکو کاربراتور پراید
۱۰۰۰۰۷۸ اورینگ درب روغن پراید
۱۰۰۰۰۷۹ اورینگ دور راهی سیلندر پراید
۱۰۰۰۰۸۰ واشر کارتل پراید
۱۰۰۰۰۸۱ بوش اکسل پراید
۱۰۰۰۰۸۲ منجید اگزوز
۱۰۰۰۰۸۳ اورینگ انژکتور پراید
دانلود پی دی اف