کد نام قطعه
۱۰۲۰۰۰۱ لوازم چرخ عقب پیکان جدید(۵۵۰)
۱۰۲۰۰۰۲ لوازم چرخ عقب پیکان قدیم(۵۴۷)
۱۰۲۰۰۷۲ لوازم چرخ عقب پژو روآ ۱
۱۰۲۰۰۰۴ لوازم چرخ عقب پیکان پژویی
۱۰۲۰۰۰۳ لوازم چرخ عقب پیکان آرژانتینی
۱۰۲۰۰۰۵ لوازم چرخ جلو پیکان(۲۶۱۵)
۱۰۲۰۰۴۰ لوازم نیم بوستر پیکان
۱۰۲۰۰۷۹ لوازم نبم بوستر آرژانتینی(ارتشی)
۱۰۲۰۰۶۱ لوازم پمپ ترمز دو مداره و آرژانتینی
۱۰۲۰۰۰۷ لوازم پمپ ترمز پیکان(۹۵۹)
۱۰۲۰۰۰۸ لوازم پمپ ترمز پیکان(قدیم)
۱۰۲۰۰۶۱ لوازم کلاج بالا پیکان جدید و قدیم
۱۰۲۰۰۱۲ وازم کلاج پایین پیکان(۶۱۵)
۱۰۲۰۰۱۴ لاستیک بوستر پیکان
۱۰۲۰۰۱۳ کائوچوی بوستر پیکان
۱۰۲۰۱۰۴ گردگیر کمک جلو پیکان
۱۰۲۰۰۱۶ بست اگزوز پیکان
۱۰۲۰۰۷۳ لاستیک کاربراتور پیکان
۱۰۲۰۰۹۲ لاستیک قامه سر کمک عقب پیکان
۱۰۲۰۰۹۳ لاستیک سه گوش پیکان
۱۰۲۰۰۹۴ لاستیک تعادل پیکان
۱۰۲۰۱۰۰ لاستیک نر و ماده زیر گیریبکس پیکان
۱۰۲۰۰۷۹ کاسه نمد بوستر سبز ارتشی
۱۰۲۰۰۲۷ لاستیک زبر منبع دو مداره
۱۰۲۰۰۱۷ لاستیک بوستر پیکان آرژانتینی
۱۰۲۰۰۱۸ لاستیک بوستر پیکان سبز ارتشی
۱۰۲۰۰۱۳ کائوچوی بوستر پیکان
۱۰۲۰۱۰۴ گردگیر کمک جلو پیکان
۱۰۲۰۰۸۵ بوش طبق پیکان
۱۰۲۰۰۹۶ لاستیک موجگیر پیکان
۱۰۲۰۱۰۷ لاستیک چرتکه ای پیکان
۱۰۲۰۱۰۰ لاستیک کمر باریک پیکان
۱۰۲۰۰۹۷ لاستیک کمک دو تیکه پیکان
دانلود پی دی اف