لیست قطعات پراید

کد قطعه نام قطعه
1000005 لوازم چرخ جلو پرايد
1000006 لوازم چرخ عقب پرايد
10000012 لوازم پمپ ترمز پرایدCBS
10000036 لوازم پمپ ترمز پرايد ABS
10000046 لوازم چرخ جلو پرايد(سه تکه)
10000019 لاستیک بوستر پراید
10000088 لوازم چرخ عقب تیبا
10000095 لوازم چرخ جلو تیبا
1050009 لاستیک بوستر پرایدABS
1000008 تعادل چاکدار پرايد
1000007 تعادل ساده پراید
1000009 گرد گير سيبک پرايد
1000010 گرد گير چوپوقي پرايد
1000011 بوش طبق پرايد
1000001 رام خورشیدی پرايد
1000082 منجید اگزوز پراید
1000081 بوش اکسل پراید
1000003 کمک زيرو رو پرايد(نروماده)
1000014 زیر فنر لول جلو پراید
1000013 زیر فنر لول عقب پراید
1000015 گردگیر جعبه فرمان پراید
1000016 گردگیر پلوس ساده پراید
1000056 گردگیر پلوس خاردار پراید
1000068 گردگیر پلوس ABS پراید
1000032 گردگير کمک عقب پرايد
1000033 گردگير کمک جلو پرايد
10000 گردگیر لیور دنده پراید
1000020 کاسه نمد چرخ عقب پرايد
1000021 کاسه نمد چرخ جلو داخلی پرايد
1000021 کاسه نمد چرخ جلو بیرونی پراید
1000030 کاسه نمد شفت پرايد
1000069 کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
1000070 کاسه نمد میل سوپاپ پراید
1000071 کاسه نمد لیور دنده پراید
1000072 کاسه نمد عقب میل لنگ پراید
1000022 کاسه نمد پلوس پرايد
1000056 واشر درب سوپاپ پراید
1000048 توپی سر کمک پراید
1000049 دست موتور شماره 1
1000050 دست موتور شماره 2
1000076 اورینگ دلکو انژکتور پراید
1000077 اورینگ دلکوکاربراتور پراید
1000078 اورینگ درب روغن پراید
1000079 اورینگ دو راهی آب پراید
1000080 واشر کارتل پراید
1000083 اورینگ انژکتور پراید
فهرست